ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання безповоротної матеріальної допомоги

Ця публічна оферта про надання безповоротної матеріальної допомоги спрямована на невизначене коло фізичних та юридичних осіб (надалі – Особа) та є публічною пропозицією ГО «Інститут розвитку та захисту демократії», в особі голови правління Улибіна Віталія Анатолійовича, який діє на підставі Статуту (надалі – ГО «ІРЗД»), укласти договір надання безповоротної матеріальної допомоги, на таких умовах:

1. Поняття та визначення, що вживаються в Договорі

1.1. Оферта – дійсна пропозиція ГО «ІРЗД», яка розміщена на сайті: poltavawave.com.ua, про надання безповоротної матеріальної допомоги.

1.2. Акцепт – повне та безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій, спрямованих на здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, як розміщених на сайті ГО «ІРЗД», так і шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок ГО «ІРЗД» через установи банків. Оферта вважається акцептованою з дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок ГО «ІРЗД».

1.3. Допомога – безоплатна безвідсоткова та безповоротна передача Особою грошових коштів у власність ГО «ІРЗД», для їх наступного використання для досягнення статутних цілей ГО «ІРЗД», відповідно до Статуту ГО «ІРЗД» та цього Договору.

1.4. Особа – дієздатна фізична особа або юридична особа, яка добровільно акцептувала Оферту.

2. Предмет Договору

2.1. Предметом цього Договору є безоплатна та добровільна передача Особою у власність ГО «ІРЗД» грошових коштів для забезпечення статутної діяльності ГО «ІРЗД».

2.2. Особа самостійно визначає суму грошових коштів, які надаються як Допомога.

2.3. ГО «ІРЗД» самостійно визначає обсяг та напрямки використання Допомоги, відповідно до своїх статутних цілей та поточних потреб.

2.4. Виконання сторонами цього Договору не має на меті отримання прибутку.

3. Акцепт

3.1. Акцептом Оферти Особа зазначає, що вона згодна із всіма умовами Оферти та розуміє та погоджується з тим, що Допомога буде використана на досягнення цілей, передбачених Статутом ГО «ІРЗД».

3.2. Сторони погоджуються, що з моменту акцептування Оферти, цей Договір є укладеним в письмовій формі відповідно до статей 207, 639, 641 та 642 Цивільного кодексу України. При цьому сторони погоджуються, що після здійснення Акцепту Оферти, неукладення цього Договору у вигляді окремого письмового чи електронного документа не тягне за собою недійсність цього Договору.

4. Місце проведення публічного збирання коштів

4.1. Публічне збирання коштів здійснюється на території будь-якої країни світу.

4.2. Безпосередня діяльність ГО «ІРЗД», що стосується досягнення цілей, передбачених Статутом ГО «ІРЗД», здійснюється на території України (за

4.3. виключенням тимчасово окупованої територій України та районів проведення антитерористичної операції).

5. Строк збирання коштів

5.1. Публічний збір коштів триває до моменту припинення діяльності ГО «ІРЗД» (в т.ч. шляхом ліквідації), якщо інший строк не буде визначений рішенням ГО «ІРЗД», про що Особа буде повідомлена шляхом розміщення відповідної інформації на сайті: poltavawave.com.ua.

6. Порядок використання Допомоги

6.1. Використання Допомоги здійснюється відповідно до цілей, визначених Статутом ГО «ІРЗД» та чинним законодавством України.

6.2. Отримані ГО «ІРЗД» кошти можуть бути повернені Особі виключно у випадках, передбачених законодавством України.

7. Відповідальність ГО «ІРЗД»

7.1. ГО «ІРЗД» несе відповідальність за порушення умов цього Договору та використання коштів всупереч порядку, встановленому законодавством України, відповідно до чинного законодавства України.

8. Персональні дані Особи

8.1. Особа надає згоду на те, що після внесення інформації про себе на сайті ГО «ІРЗД», його контактна інформація може бути використана ГО «ІРЗД» для направленя листів та повідомлень, в тому числі в електронному вигляді. При цьому листи та повідомлення, які не стосуються надання Допомоги направлятимуться виключно у разі наявності окремої згоди Особи, наданої нею на сайті poltavawave.com.ua..

8.2. Шляхом акцептування Оферти Особа, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» свідомо та добровільно надає ГО «ІРЗД» свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання) своїх персональних даних, а саме: прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти, інші дані, добровільно надані Особою з метою забезпечення реалізації цивільно-правових або господарсько-правових відносин; адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері статистики; та забезпечення реалізації інших відносин, що вимагають обробки персональних даних відповідно до Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, інших нормативно-правових актів України, Статуту та інших внутрішніх документів ГО «ІРЗД». Цим документом Особа дає згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних виключно з вказаною вище метою та у порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних» документами ГО «ІРЗД», які встановлюють порядок обробки та захисту персональних даних. Особа не вимагає здійснення повідомлення про передачу (поширення) її персональних даних третім особам, якщо така передача (поширення) відбувається в її інтересах з метою реалізації вказаних вище правовідносин. Особа підтверджує, що вона письмово повідомлена про цілі обробки персональних даних (згідно вказаної у цьому документі мети) та осіб, яким передаються її персональні дані, а також про свої права, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», згідно з якою суб’єкт персональних даних має право: 1) знати про джерела збирання,

8.3. місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; 2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; 3) на доступ до своїх персональних даних; 4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; 5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; 6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; 7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; 8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноважений або до суду; 9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

8.4. 10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; 11) відкликати згоду на обробку персональних даних; 12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

8.5. 13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки. Ця згода-повідомлення діє протягом невизначеного терміну.

9. Реквізити ГО «ІРЗД»

9.1. Повне найменування: Громадська організація «Інститут розвитку та захисту демократії».

9.2. Ідентифкаційний код: 45032839.

9.3. Місцезнаходження: Україна, 36042, м. Полтава, вул. Вітрика, 4. Адреса електронної пошти: editor@sil.media

9.4. Телефон: +380 660671520.

Подякуй авторам!

Сподобалась стаття? Mожеш подякувати авторам гривнею.

Полтавська хвиля

Останні публікації

Обговорення

Написати коментар